1. มีความเข้าใจในข้อกำหนดและมาตรฐานการวางท่อประปา ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนใด ๆ ของอาคารล้วนต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคาร และเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการประปา หลักพื้นฐานของการสุขาภิบาลและความปลอดภัย จึงควรมีวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ควบคุมดูแลร่วมด้วย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม เหมาะกับสภาพพื้นที่และสภาพแรงดันน้ำ

2. การเลือกใช้อุปกรณ์และท่อต้องใหม่ และเหมาะสมกับงาน

ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบต่าง ๆ ของท่อ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานและไม่เคยเก็บไว้นานจนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเหมาะสมกับลักษณะงานภายใต้สภาวะแวดล้อมดังนี้

  • ความสูงใกล้เคียงระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
  • ความชื้อสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 55
  • ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 79

3. การเตรียมท่อและอุปกรณ์ท่อ

ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาทุกชนิดที่ใช้ควรเป็นอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน มีเครื่องหมายหรืออักษรย่อระบุข้อความที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจได้ง่าย และการเตรียมลำเลียงขนส่งท่อและอุปกรณ์ควรมีความระมัดระวังด้วยเช่นกัน ลำเลียงไว้ให้เป็นระเบียบ หลีกเลี่ยงแสงแดด เพื่อไม่ให้ท่อและผิวเคลือบท่อเกิดความเสียหายก่อนการใช้งาน

4. การเตรียมวาล์วและส่วนประกอบท่อ

ในขั้นตอนการเตรียมวาล์วและส่วนประกอบท่อนั้น ควรตรวจดูภายในและทำความสะอาดให้ทั่วถึง ก่อนที่จะมีการนำไปประกอบติดตั้ง เพื่อลดการเกิดคราบสกปรกและสนิม พร้อมทั้งควรตรวจสอบความเหมาะสมของขนาด ความดัน อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ยาวนาน ง่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

5. การเตรียมอุปกรณ์เพิ่มปริมาณน้ำและแรงดันน้ำ

อุปกรณ์เพิ่มปริมาณน้ำและแรงดันน้ำอย่าง เช็ควาล์ว เครื่องสูบน้ำ ถังความดัน ชุดถังควบคุมความดัน และอุปกรณ์ควบคุมความดันต่าง ๆ ต้องมีสภาพใหม่ มีมาตรฐานรองรับ แข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนง่าย และการใช้งานก็ต้องมีความสะดวก บำรุงรักษาง่าย และต้องไม่เกิดการสั่นสะเทือนจนสร้างความรำคาญหรือสร้างความเสียหายต่อระบบท่อน้ำประปาในอนาคต

6. การเตรียมถังเก็บกักน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ

แหล่งจ่ายน้ำหรือถังกักเก็บน้ำประปาที่ได้รับน้ำจากระบบประปาสาธารณะนั้น ควรมีเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดอัติโนมัติไว้ที่ท่อรับน้ำเข้าถัง ส่วนท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำล้นของถังกักน้ำประปาก็ควรติดตั้งตะแกรงเพื่อกันแมลงหุ้มบริเวณปลายท่อทุกจุดไว้ด้วย

 

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_work/MRT08.pdf