แบบฟอร์มข้อคิดเห็น

หากท่านมี ข้อเสนอแนะ/คำติชม สามารถกรอกลงในแบบฟอร์มนี้ได้เลย! ทางเราสัญญาว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด เพราะบริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์ ยึดถือความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสำคัญ