ปัจจุบัน การขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษกิจนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมารองรับ ทางบริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์จึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนนึงของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทยทุกคน โดยสินค้าของบริษัทมีการกระจายไปตามโครงการสาธารณะต่างๆของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทั้ง การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค กรมชลประทาน และเทศบาลต่างๆ