ในเวลากว่า 50 ปีที่ดำเนินงานมา บริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนนึงในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู้ความเจริญ โดยเป็นส่วนสำคัญของวัตถุดิบในการก่อสร้างโครงการสำคัญๆที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ เช่น โครงการอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการฝั่งท่อเมนถนนและทางหลวงต่างๆ โครงการบ้านเอื้ออาทรต่างๆ และโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ เป็นต้น